http://www.pomiary.ulotka.org/
clock

Co jaki czas należy wykonywać pomiary instalacji elektrycznych?

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. "Prawo budowlane" a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Co jaki czas należy wykonywać pomiary instalacji odgromowych?

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. "Prawo budowlane" a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji odgromowej w zakresie poziomu rezystancji uziomu i pomiarów ciągłości przewodów.